32 769 03 39

Kursy dla pielegniarek i położnych

Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne oraz kusy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.10c ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z póź. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zapraszamy

do zapoznania się ze szczegółami oferty

img

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo -
oddechowa dla pielęgniarek i położnych

img

Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

img

Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • karta zgłoszeniowa uczestnictwa w kursie
  • kserokopia świadectwa ukończenia pielęgniarskiej szkoły zawodowej
  • zaświadczenie o wykonywaniu zawodu (w przypadku kursu kwalifikacyjnego wymagany jest 6 - miesięczny staż pracy)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • umowa o kształceniu

„Pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego”

[ Mariusz Mielcarek ]