32 769 03 39

RODO

Co to jest RODO ?

RODO to powszechnie używany skrót oznaczający Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Cel RODO

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Od kiedy jest stosowane RODO ?

RODO stosujemy od 25 maja 2018 roku.

Co znajduje się w Rozporządzeniu ?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe .

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe ?

Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o. w świetle przepisów prawa jest administratorem Państwa danych osobowych, jako Kursantów. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny I zgodny z obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe uzyskane poprzez Formularz Zgłoszeniowy dla kandydatów na kursy i szkolenia, wykorzystujemy w następujących celach:

   1) zawarcia łączącej nas umowy o kształcenie na kursach i szkoleniach,
   2) zapewnienia prawidłowego toku nauczania;
   3) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
     a) wystawienia zaświadczenia, świadectwa lub certyfikatu ukończenia kursu lub szkolenia
     b) składanie wymaganych prawem sprawozdań i raportów do odpowiednich organów, takich jak Główny Urząd Statystyczny, System Informacji Oświatowej;
     c) archiwizację danych zgodnie z ciążącym na Spółce obowiązkiem.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

   a) na czas Państwa kursu lub szkolenia;
   b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dokumentację;
   c) przez czas potrzebny na wydanie zaświadczenia, świadectwa lub certyfikatu, skreślenia z listy kursantów, wyegzekwowania należności za kurs lub szkolenie.

Które dane należy nam podać ?

Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza zgłoszeniowego lub kwestionariusza osobowego, w tym imiona, nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe, miejsce urodzenia, dane adresowe, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także dane dotyczące posiadanego wykształcenia i wykonywanego zawodu.

Komu przekazujemy Państwa dane ?

Nikomu. Administratorem Państwa danych jest Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o., która przetwarza je wyłącznie w celach dydaktycznych i naukowych. Nie odbieramy od Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ponieważ nie prowadzimy takich działań.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:

   1) sprostowanie (poprawienie) danych;
   2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
   3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
   4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
   5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek osobiście w siedzibie firmy tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 9 lub przesyłając skan podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej kursant@kursysilesia.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Zgoda

Zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych udziela się na formularzu zgłoszeniowym na kurs lub szkolenie. Nie odbieramy od Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ponieważ nie prowadzimy takich działań, ani nie przekazujemy Państwa danych do żadnych innych podmiotów.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje
Nasze dane kontaktowe:

Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o.
ul. Karłuszowiec 9
42-600 Tarnowskie Góry