32 769 03 39

Studia dyplomowe online

STUDIA DYPLOMOWE
(LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE)

Studia realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się.
Programy studiów w pełni wykorzystują możliwości i doświadczenia uczelni w zakresie wspomagania procesu kształcenia w szkole wyższej zaawansowanymi technologiami pozwalającymi na asynchroniczne i synchroniczne komunikowanie się. Z wykorzystaniem Platformy E-learningowej student studiuje głównie przedmioty, których efektem kształcenia ma być wiedza opanowywana i reprodukowana pamięciowo. Przedmioty te kończą się zaliczeniami lub egzaminami w formie testów elektronicznych, prac pisemnych i/lub interaktywnymi formami kontroli. Dyplom wydajemy za uzyskane efekty uczenia się, a nie czas „wysiedziany” na uczelni – to także efekt naszej troski o jakość kwalifikacji absolwenta i nasz szacunek dla czasu studenta.

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System).

Nasza uczelnia jako jedne z nielicznych już dostosowują programy studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, dzięki czemu bardziej efektywne i skuteczniej przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, w tym lokalnego rynku pracy.CO NAS WYRÓŻNIA

Czyli dlaczego warto wybrać PEDAGOGIKĘ w WSNP:

 • Studia opracowane pod kątem przygotowania do zawodu wg specjalności;
 • Programy studiów są opracowane w oparciu o aktualne wymagania ustawowe;
 • Studia dostosowane do potrzeb osób pracujących, niepełnosprawnych, realizujących swoje hobby lub przebywających za granicą;
 • Zajęcia z wykorzystaniem technik interaktywnych – warsztatów i e-larningu;
 • Nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji;
 • Możliwość uczenia się od czynnych zawodowo nauczycieli i pedagogów.

Forma studiów:

 • studia niestacjonarne - wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem) –  1 weekend w semestrze, platforma e-learningowa – Moodle – zajęcia asynchroniczne i synchroniczne
 • rozliczenie roczne – możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie semestralnym lub rocznymSTUDIA KROK PO KROKU:

 1. Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ
 2. Studenci są rejestrowani na MODUŁ
 3. Otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
 4. Biorą udział w WARSZTATACH (synchronicznie lub asynchronicznie).
 5. Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, czat, Skype i inne formy komunikacji,
 6. Studenci przygotowują PRACĘ ZALICZENIOWĄ (SPRAWDZIAN). Różnią się one w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.
 7. Studenci mogą brać udział w REPETYTORIACH (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami
 8. Studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (luty) i letniej (czerwiec/lipiec). Egzaminy odbywają się w Warszawie

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą – zakładka Oferta