32 769 03 39

Oferta studiów magisterskich online

Zapraszamy

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGGOICZNYCH

KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach :

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia jednolite 5 letnie
 • Pedagogika specjalna – studia jednolite 5 letnie
Specjalności:
 • Resocjalizacja z socjoterapia
 • Spektrum autyzmu
 • Oligofrenopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika

 

KOSZT STUDIÓW:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

1890 zł za I semestr

1890 zł za II semestr

1990 zł za pozostałe semestry

 

Pedagogika specjalna

1890 zł za I semestr

1890 zł za II semestr

1990 zł za pozostałe semestry

 

TABELA OPŁAT (plik do pobrania)

Strona Uczelni http://wsnp.edu.pl

 

Szkoła Główna Krajowa

Kierunek: Pedagogika (studia magisterskie i licencjackie):

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 

KOSZT STUDIÓW:

Pedagogika I stopnia

1680 zł za I semestr

1680 zł za II semestr

1890 zł za pozostałe semestry

 

Pedagogika II specjalna

1890 zł za I semestr

1890 zł za II semestr

1990 zł za pozostałe semestry

 

TABELA OPŁAT (plik do pobrania)

Strona Uczelni http://sgk.edu.pl

 

STYPENDIA:

W roku akademickim 2020/202 studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych mogą ubiegać się o przyznanie niżej wymienionych stypendiów:

 • Stypendium socjalne;
 • Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności;
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Informacje o stypendiach udzielane są przez Rektorat Uczelni: tel. 22 100 90 10

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnia ocen ( minimum 4,51*) i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

O stypendium Rektora mogą się ubiegać studenci od II roku (studia licencjackie i 5-letnie jednolite) oraz I i II roku ( studia magisterskie);

 

* Brana jest pod uwagę średnia ocena liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów uczelni.

* Stypendium może otrzymać 10% najlepszych studentów studiujących na danym kierunku.

 

Stypendium socjalne

Dla studentów, których dochód w gospodarstwie domowym w roku 2018 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę;

Otrzymują studenci wszystkich lat studiów.

 

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności

Dla studentów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.

Otrzymują studenci wszystkich lat studiów;

 

Zapomogi

Dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, inne zdarzenia losowe).

Otrzymują studenci wszystkich lat studiów.