Oferta studiów podyplomowych e-learningowych

Pedagogika specjalna I stopnia

I semestr 1 590 zł

II semestr 1 590 zł

III semestr 1 690 zł

IV semestr 1 690 zł

 

Pedagogika I stopnia

Specjalizacje:

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

resocjalizacja z socjoterapią

zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy

edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 

I semestr 1 500 zł

II semestr 1 500 zł

III semestr 1 600 zł

IV semestr 1 600 zł

Czesne jest płatne 10 miesięcy w roku.

 

Praktyki:

Praktyki stanowią integralną część studiów o profilu praktycznym i są organizowane zgodnie z zaleceniami ujętymi w Krajowych ramach Kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia, odnoszącymi się do zasad i form odbywania praktyk wskazanych w Regulaminie WSNP.

Praktyki na studiach niestacjonarnych trwają 3 miesiące ( 12 tygodni, 360 godzin) i są realizowane w semestrach 2, 3 i 4.

Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia semestru/ roku, na którym przewidziano ich realizację.

Praktyki mogą zostać zaliczone, jeśli student wykonuje jednocześnie pracę zawodową, której charakter jest zgodny kierunkiem odbywanych studiów lub w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał/ wykonuje w ramach wolontariatu taką pracę.

Stypendia:

Studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów:

  • stypendium socjalne - Stypendium socjalne przeznaczone jest dla osób, których dochód w gospodarstwie domowym nie przekroczył 1 051,70 zł na osobę. Stypendium otrzymują studenci wszystkich  lat.
  • stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności - Stypendium socjalne z tytułu niepełnosprawności przeznaczone jest dla studentów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności. Otrzymują je studenci wszystkich lat.
  • stypendium Rektora dla najlepszych h studentów - Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który za poprzedni rok studiów uzyskał wysoką ocenę (średnia minimum 4,51) lub/i osiągnięcia naukowe, artystyczne we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia otrzymuje 10% najlepszych studentów na roku.
  • zapomogi - Zapomogi otrzymują studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej ( np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, inne zdarzenia losowe).  Otrzymują je studenci wszystkich lat.