32 769 03 39

Studia magisterskie online

Studia magisterskie

Studia realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się.
Programy studiów w pełni wykorzystują możliwości i doświadczenia uczelni w zakresie wspomagania procesu kształcenia w szkole wyższej zaawansowanymi technologiami pozwalającymi na asynchroniczne i synchroniczne komunikowanie się. Z wykorzystaniem Platformy E-learningowej student studiuje głównie przedmioty, których efektem kształcenia ma być wiedza opanowywana i reprodukowana pamięciowo. Przedmioty te kończą się zaliczeniami lub egzaminami w formie testów elektronicznych, prac pisemnych i/lub interaktywnymi formami kontroli.
Dyplom wydajemy za uzyskane efekty uczenia się, a nie czas „wysiedziany” na uczelni – to także efekt naszej troski o jakość kwalifikacji absolwenta i nasz szacunek dla czasu studenta.

Studia II stopnia (studia magisterskie) – są to studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością, np. magister politologii w zakresie doradztwa personalnego i zarządzania personelem.

Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia i  trwa  4 semestry (2 lata). Oferujemy Studia magisterskie w systemie niestacjonarnym.  Rok akademicki (w systemie niestacjonarnym) rozpoczyna się 1 października. Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Nasze uczelnie jako jedne z nielicznych już dostosowują programy studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, dzięki czemu bardziej efektywne i skuteczniej przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, w tym lokalnego rynku pracy.

FORMA STUDIÓW:

  • studia niestacjonarne - wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem) –  1 weekend w semestrze, platforma e-learningowa – Moodle – zajęcia asynchroniczne i synchroniczne
  • rozliczenie roczne – możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie semestralnym lub rocznym

Studia krok po kroku :

 1. Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ
 2. Studenci są rejestrowani na MODUŁ
 3. Otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
 4. Biorą udział w WARSZTATACH (synchronicznie lub asynchronicznie).
 5. Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, czat, Skype i inne formy komunikacji,
 6. Studenci przygotowują PRACĘ ZALICZENIOWĄ (SPRAWDZIAN). Różnią się one w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.
 7. Studenci mogą brać udział w REPETYTORIACH (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami
 8. Studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (luty) i letniej (czerwiec/lipiec). Egzaminy odbywają się w Warszawie

Absolwent studiów II stopnia o profilu praktycznym:

 • posiada podstawową wiedzę pedagogiczną obejmującą terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającą na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami;
 • ma umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek;
 • wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych (z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania informacji i materiałów);
 • umiejętnie komunikuje się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik;
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;
 • jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej); w odniesieniu do specjalności nauczycielskich (np. wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna) spełnia wymogi dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

  Moduł społeczno-humanistyczny:

  Moduł wiedza:

  • Wprowadzenie do pedagogiki
  • Podstawy dydaktyki ogólnej
  • Psychologia rozwojowa i osobowości
  • Podstawy socjologii
  • Teoria i historia wychowania
  • Biomedyczne podstawy rozwoju
  • Metody badań pedagogicznych
  • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
  • Pedagogika ogólna
  • Współczesne problemy psychologii
  • Współczesne obszary badań humanistycznych i społecznych
  • Andragogika
  • Współczesne problemy socjologii
  • Antropologia kulturowa
  • Pedeutologia
  • Podstawy prawa dla pedagogów
  • Wykład monograficzny

  Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - dotyczy to osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia (opcja dla czynnych zawodowo nauczycieli, którzy ukończyli studia na kierunku pedagogika).

  UWAGA: konieczne jest złożenie stosownego podania o uznanie efektów uczenia się oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ukończenie kursów/szkoleń, etc.