32 769 03 39

Oferta na rok akademicki 2017/2018

Opis Kierunku

Jest to program studiów na kierunku pedagogika przygotowujący do pracy w instytucjach edukacji formalnej, a w szczególności:

 • w przedszkolu (tylko w przypadku obrania specjalności głównej Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna);
 • w szkole podstawowej (pierwszy stopień studiów), ponadpodstawowej (drugi stopień studiów) w charakterze nauczyciela w zakresie określonym wybranymi specjalnościami,
 • w szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela;
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach;
 • w kształceniu ustawicznym w charakterze nauczyciela w zakresie określonym wybranymi specjalnościami,
 • w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) - dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub studentów studiów drugiego stopnia, którzy wybrali specjalność uzupełniającą Pedagogika specjalna

Przykładowe przedmioty (moduł ogólny):
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy socjologii
 • Teoria i historia wychowania
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Pedagogika ogólna
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne obszary badań pedagogicznych
 • Andragogika
 • Współczesne problemy socjologii
 • Metodologia badań społecznych
 • Antropologia kulturowa
 • Pedeutologia
 • Podstawy prawa dla pedagogów
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Psychopedagogika twórczości - wprowadzenie do treningu twórczości
 • Emisja i higiena głosu
 • Projektowanie badań naukowych
 • Poznawanie siebie, innych i środowiska
 • Język obcy
 • Wprowadzenie do redakcji prac naukowych