32 769 03 39

Oferta na rok akademicki 2019/2020

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi


Zapisz się już dziś

Opis studiów: Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji. Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placów¬kach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego.
Ramowy program studiów: Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii.
 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Biologia starzenia się.
 3. Podstawy geriatrii (epidemiologia i profilaktyka).

Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości
 1. Komunikacja społeczna.
 2. Aktywizacja społeczna osób starszych.
 3. Wsparcie psychologiczne osób starszych.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 5. Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe
  1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych.
  2. Techniki treningu pamięci.
  3. Terapie zajęciowe.

  Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych
  1. Podstawy prawa.
  2. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE.
  3. Instytucje wsparcia osób starszych.

  Moduł V. Starzenie się, a styl życia
  1. Dietetyka.
  2. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa.

  Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja
  1. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo.
  2. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne.
  3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji.
  4. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  5. Podstawy farmakologii.
  6. Opieka paliatywna i terminalna.
Wymiar praktyk: 0 godzin
Koszt studiów: 3000 zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł
Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym