32 769 03 39

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W przyjemnością informujemy, że w partnerstwie z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Buduj przyszłość - międzynarodowy certyfikat z zakresu spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów nieaktywnych metodą 141 TIG”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Celem projektu jest uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza przez 120 osób z woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy chcą przystąpić do projektu i uzyskać uprawnienia spawalnicze. W ramach projektu realizowane będą kursy z zakresu spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów nieaktywnych metodą 141 TIG.

Wartość projektu: 536 900,00 zł

Wysokość dofinansowania: 483 210,00 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020


POWIAT TARNOGÓRSKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i rozwój kompetencji 198 osób w wieku 25 lat i więcej, mieszkańców terenów rewitalizowanych powiatu Tarnowskie Góry (dla których uchwalono Lokalne Programy Rewitalizacji, w tym Tarnowskich Gór, gminy Krupski Młyn, Zbrosławic, Ożarowic, Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa), w szczególności 30 osób starszych (50+) oraz 120 osób o niskich kwalifikacjach, do końca września 2021roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 496 789,51 PLN
W przyjemnością informujemy, że w partnerstwie z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 niekształcących się, niepracujących osób z woj. śląskiego w wieku 15-29 lat (tzw. młodzież NEET). Kompleksowe wsparcie uczestników projektu będzie obejmowało:

 • opracowanie zindywidualizowanych programów działania,
 • pomoc w zakresie określenia i realizacji ścieżki zawodowej (indywidualne pośrednictwo pracy),
 • wsparcie szkoleniowe (szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych, pomiaru elektrycznego, opiekuna osób starszych i dzieci oraz szkolenia z zakresu umiejętności miękkich),
 • realizację staży zawodowych.
 • Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwskazań do wykonywania danego zawodu. Przygotowane usługi zwiększą szanse uczestników na zatrudnienie na regionalnym rynku pracy.

  Wartość projektu: 881 119,62 zł
  0 Wysokość dofinansowania: 837 063,62 zł
  Termin realizacji projektu: 01.10.2017 - 30.11.2018

  Aktualności dotyczące Projektu „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”"