32 769 03 39

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W związku z realizacją projektu pt. „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” dofinansowanego w ramach działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne - ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na Przeprowadzenie egzaminu kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla uczestników projektu zgodnie z załączonym formularzem.

W związku z realizacją projektu pt. „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” dofinansowanego w ramach działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne - ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na Pełnienie funkcji trenera z zakresu ICT na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym, przygotowujące do egzaminu zewnętrznego zgodnie z załączonym formularzem.

W związku z realizacją projektu pt. „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” dofinansowanego w ramach działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne - ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację dostawy 10 szt. laptopów z oprogramowaniem do realizacji szkoleń ICT zgodnie z załączonym formularzem.